پشت خاکریزهای امروز...

گاهی همراه حسین بودن دلیل حق بودن نیست ،تا کربلا رفتن وجان فدا نمودن ،علامت حسینی بودن است.

مرداد 97
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
4 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
4 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
15 پست
دی 89
11 پست
آذر 89
13 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
3 پست