عَجَب غافلگیری....

بعد از چند سال آمدم سری بزنم به سر و رویت!!!چقدر غریبه شده ای!!!در غیبت من پرشین بلاگ تو را عجیب تغییر داده!مطالب آشنا ولی سر و رویت خیلی پسندم نیست!این را به مدیران پیرایش کُنَنده ات بگو!

یادش بخیر روزهایی که تشنه بودم برای با تو بودن وبا تو نوشتن!

یادش بخیر.....

/ 0 نظر / 35 بازدید